ქარ

პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა

მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავება, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკის (შემდგომში „პოლიტიკა“) საფუძველზე, ხორციელდება კომპანიის მიერ.

მომხმარებლის მიერ წესებსა და პირობებზე თანხმობა ჩაითვლება პირის მიერ წერილობით თანხმობად პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკაზე.

ტერმინთა განმარტება

თუ თავად კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს, პოლიტიკაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ წესებისა და პირობების მიხედვით მათთვის მინიჭებული მნიშვნელობა. კოლიზიის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება პოლიტიკით გათვალისწინებულ მნიშვნელობებს.

პერსონალური მონაცემები

ჯეროვანი მომსახურების გაწევის მიზნით, კომპანია მომხმარებლებისგან აგროვებს შემდეგი ტიპის მონაცემებს:

 1. მონაცემებს, რომლებსაც კომპანიას თავად აწვდის მომხმარებელი (რეგისტრირებული მომხმარებლის შემთხვევაში):
  • მონაცემები: 
  • სახელი.
  • გვარი. 
  • პირადი ნომერი.
  • ასაკი.
  • მოქალაქეობა.
  • მობილურის ნომერი.
  • ელ-ფოსტა.
 2. მონაცემები, რომელთაც კომპანია იღებს მომხმარებლისგან დამოუკიდებლად.
  • მომხმარებლის IP მისამართი.
  • გამოყენებული ბრაუზერის ტიპები და ვერსიები.
  • წვდომის სისტემის მიერ გამოყენებული ოპერაციული სისტემა.
  • წვდომის თარიღი და დრო.
  • კომპანიის სერვისის გვერდებს, რომლებსაც ეწვიეთ.
  • რეფერერის URL (ადრე მონახულებული გვერდი).
  • მობილური მოწყობილობის ტიპი, რომელსაც იყენებთ.
  • თქვენი მობილური მოწყობილობის უნიკალური ID.
  • თქვენი მობილური ოპერაციული სისტემა.
  • მობილური ინტერნეტ ბრაუზერის ტიპი.
  • მომხმარებლის ადგილმდებარეობა.
  • უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.
  • მომხმარებელთა ონლაინ აქტივობები.
  • კომპანიის მიერ საჯარო წყაროებით მოპოვებული ნებისმიერი სხვა მონაცემი.
 3. აუცილებლობის შემთხვევაში კომპანია უფლებამოსილია მოითხოვოს დამატებითი მონაცემები მომხმარებლისგან.
 4. სერვისის ხარისხის გასაზრდელად, თაღლითობის/ფინანსური დანაშაულების თავიდან ასაცილებლად და/ან მომხმარებლის ტექნიკური/სხვა ტიპის ხარვეზების მხარდასაჭერად, კომპანიამ შეიძლება დაამუშავოს კომუნიკაცია მომხმარებელსა და კომპანიას შორის, მიუხედავად კომუნიკაციის ფორმისა.

მონაცემთა დამუშავების მიზანი

 1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპანიის ან/და კომპანიის კონტრაქტორი პირის მიერ ხორციელდება წინასწარ განსაზღვრული მიზნებით.
 2. მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს კომპანია ან/და კომპანიის კონტრაქტორი პირი ხარისხიანი და მაღალი ხარისხის სერვისის უზრუნველსაყოფად და ვებგვერდის შეუფერხებლად გამოყენებისთვის.
 3. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ზოგადი მიზნები:
  • საიტის გამოყენების დახვეწა, გამარტივება და გაუმჯობესება.
  • მომხმარებლისთვის სერვისის მიწოდება.
  • საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მიიღოს და გამოიყენოს სერვისი.
  • საეჭვო/უკანონო ტრანზაქციების ან ქმედებების აღმოჩენა/დაბლოკვა და შეტყობინება.
  • თავიდან აიცილოთ თაღლითობა და სხვა შესაძლო დანაშაული.
  • შეადგინეთ სტატისტიკა მაქსიმალური სიზუსტით და ამით გააუმჯობესეთ სერვისი.
  • შეასრულოს კომპანიის ნორმატიული ვალდებულებები.
  • უპასუხეთ მომხმარებლების კითხვებსა და მოთხოვნებს.
  • მიაწოდოს მომხმარებელს შესაბამისი და პერსონალიზირებული ინფორმაცია.
  • შეძლებისდაგვარად აღკვეთოს უსამართლო თამაშის პრაქტიკა.
 4. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კონკრეტული მიზნები:
  • სახელი, გვარი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ასაკი, მოქალაქეობა.
   • მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია კომპანიის მიერ საკანონმდებლო ვალდებულებების შესასრულებლად:
    • მომხმარებლის იდენტიფიცირება.
    • მომხმარებლის ასაკის დადგენა.
  • ⦁ მობილურის ნომერი, ელ-ფოსტა.
   • პირდაპირი მარკეტინგული მიზნები.
   • რეკლამები, აქციები, ფასდაკლებები, გაყიდვები და ა.შ.
   • მომხმარებელთან დაკავშირება.
   • მომხმარებლისთვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდება.
  • საბანკო ბარათი და ანგარიშის დეტალები.
  • მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადებასთან დაკავშირებით (მისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით).
   • მომხმარებლისთვის სერვისის მიწოდება.
   • მომხმარებლის მიერ მოგებული თანხის ჩარიცხვა.
 5. მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს კომპანიას შეწყვიტოს მის შესახებ პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისთვის დამუშავება.
 6. კომპანიის პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის, კომპანიის მფლობელობაში არსებული მონაცემები შეიძლება გადაეცეს კომპანიის კონტრაქტორებს წინამდებარე პოლიტიკით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით.
 7. მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს კომპანიას მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, თუმცა ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებელს შესაძლოა ვეღარ მიეწოდოს მომსახურება კომპანიის მიერ.

მონაცემთა მესამე პირებზე გადაცემა

 1. კომპანია იტოვებს უფლებას გადასცეს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები თავის პარტნიორ/კონტრაქტორ სუბიექტებს, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვისა და წესით.
 2. პოლიტიკის 4.1 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებების განხორციელების შემთხვევაში, კომპანიამ მესამე პირს უნდა მიაწოდოს მხოლოდ კონკრეტული მიზნის მისაღწევად საჭირო ინფორმაცია.
 3. კომპანიამ შეიძლება გაუზიაროს თქვენი პერსონალური მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის/შემდეგ კომპანიებს/სუბიექტებს:
  1. როდესაც ეს აუცილებელია კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
  2. კომპანიის კანონიერი უფლება-მოვალეობების დადგენისთვის.
  3. ფინანსური დანაშაულებისა და თაღლითობის პრევენცირება/აღკვეთისთვის.
  4. მომსახურების/სერვისის მომწოდებლებს, როდესაც ეს საჭიროა მომხმარებლისთვის კომპანიის მიერ შეუფერხებელი სერვისის მისაწოდებლად.
  5. კომპანიის სამართალმემკვიდრეებს/უფლებამონაცვლეებს ან/და კომპანიასთან დაკავშირებულ პირებს. ამ მუხლის მიზნებისათვის, დაკავშირებული პირი არის ნებისმიერი იურიდიული პირი, სადაც კომპანია ფლობს 50%-ზე მეტს ან/და სხვაგვარად აკონტროლებს მის მენეჯმენტსა და გადაწყვეტილების მიღებას ან პირიქით. ასევე, დაკავშირებული პირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც ფლობს კომპანიის 50%-ზე მეტს და/ან სხვაგვარად აკონტროლებს კომპანიას და მის გადაწყვეტილების მიღებას.

ცვლილებები

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკაში, შესაძლოა დროთა განმავლობაში შევიდეს გარკვეული ცვლილებები/დამატებები, რომლებიც ავტომატურად აისახება საიტზე. საიტის გამოყენებით ან/და მომსახურების მიღებით, თქვენ ეთანხმებით აღნიშნულ ცვლილებებსა თუ დამატებებს. განსაკუთრებული მნიშვნელობის ცვლილებების/დამატების შემთხვევაში, კომპანია მომხმარებლებს აცნობებს აღნიშნულის შესახებ.

პერსონალურ მონაცემთა გადაცემაზე უარი/მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა

 1. მომხმარებელს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, ახსნა-განმარტების გარეშე, გააუქმოს მის მიერ მიცემული თანხმობა და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებული მონაცემების განადგურება.
 2. იმის გათვალისწინებით, რომ მოწოდებული სერვისი წარმოადგენს სერვისის სპეციფიკურ ტიპს და კომპანიას აქვს საკანონმდებლო შეზღუდვები იმ პირებზე, რომლებსაც შესაძლოა მიეწოდოს სერვისი, მომხმარებლის უარი კომპანიისთვის პერსონალური მონაცემების მიწოდებაზე ან/და კომპანიის მიმართ მოთხოვნამ შეწყვიტოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნული მომხმარებლისთვის მომსახურების შეწყვეტა/შეჩერება ან/და მომსახურების ხარისხის მკვეთრი ვარდნა.

შენიშვნები

 1. კომპანიას ესმის თითოეული მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და დაცვის მნიშვნელობა.
 2. კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია თითოეული მომხმარებლის აზრი და დამოკიდებულება, მათ შორის და არა მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ.

კომპანია გამოთქვამს სურვილს და მზადყოფნას ნებისმიერი შენიშვნის/რჩევის შემთხვევაში გულმოდგინედ განიხილოს მომხმარებლის მიერ წარდგენილი საჩივარი. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე: [email protected].